Hydrotest - Terms and conditions

Terms and conditions

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Technische Handelsonderneming HYDROTEST B.V. en HYDROTEST Systemen B.V., gevestigd te Eemnes (Nederland) aan de Vogelkersberg 20, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht op 7 augustus 2001 onder nummer 208/2001.

Art. 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van Technische Handelsonderneming HYDROTEST B.V.en HYDROTEST Systemen B.V. hierna ieder voor zich te noemen: HYDROTEST, met derden hierna te noemen: de wederpartij, de koper of opdrachtgever alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van HYDROTEST ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle producten, diensten, goederen en/of materialen die door HYDROTEST worden geleverd.

3. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van HYDROTEST, binden HYDROTEST niet, voor zover deze niet schriftelijk door de directie van HYDROTEST zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van HYDROTEST uitmaken.

Art. 2 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen door of vanwege HYDROTEST gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer HYDROTEST deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door HYDROTEST. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien HYDROTEST deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2. De door de HYDROTEST uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, e.d. blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de door HYDROTEST gebezigde fabrikage- en/of constructiemethoden dan met haar uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

3. Het leveren van leidingwerk alsmede het verstrekken van leidingwerk tekeningen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, niet in de aanbieding begrepen.

Art. 3 Montage, installatie en montage en/of installatietermijn

1. In deze voorwaarden wordt onder montage tevens begrepen installatie van apparatuur door HYDROTEST.

2. In de montage zijn begrepen als behorende tot de opdracht: a. het toezicht houden bij het vullen van het systeem met het voor de installatie bestemde medium; b. het, op door HYDROTEST te bepalen dagen geven van het te harer beoordeling nodige onderricht in het bedienen van de installatie aan het personeel van opdrachtgever, dat met de bediening zal worden belast.

3. In de montage zijn niet begrepen als niet behorende bij de opdracht: a. het plaatsen van en/of het aansluiten op de apparatuur en/of installaties van de opdrachtgever; b. het leveren en monteren van elektrische leidingen; c. het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoors-, schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden; d. het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende laag van de leidingen; e. het leveren van het voor de installatie bestemde medium en het vullen hiermede van het systeem van de installatie; f. het verrichten van reinigingswerkzaamheden in verband met het optreden van lekken in de installatie.

4. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat a. werkzaamheden, welke niet tot de opdracht behoren, naar behoren en tijdig zijn verricht, zodanig dat de geleverde materialen en de montage geen schade c.q. vertraging ondervinden; b. het personeel van HYDROTEST te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien HYDROTEST het noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en zij zulks tijdig aan opdrachtgever heeft medegedeeld; c. de naar het oordeel van HYDROTEST nodig geachte, hulpwerklieden, hulpwerktuigen, zoals steigers, takels, hefkranen, ladders, elektrische en autogenische lasapparatuur (het normale handgereedschap hiervan uitgezonderd), alsmede hulp- en bedrijfsmaterialen zoals bijvoorbeeld brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van HYDROTEST staan; d. de geleverde materialen in een droge en veilige ruimte op of bij de plaats van opstelling worden opgeslagen.

5. Het bepaalde in artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de montageopdracht.

6. Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever wordt een opslag overeenkomstig de in de onderneming van HYDROTEST geldende tarieven in rekening gebracht.

7. Bij tijdverlies, veroorzaakt door het niet voldoen aan één of meer der in het 3e en 4e lid van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8. Kosten, die ontstaan, doordat aan één of meer der in het 2e en 3e lid van dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.

9. De montagetermijn gaat in op het tijdstip dat door partijen is overeengekomen. Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

10. De montageopdracht geldt als uitgevoerd wanneer de betrokken installatie bedrijfsvaardig ter plaatse is gemonteerd.

Art. 4 Levertijden en overmacht

1. De door HYDROTEST opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 2 van deze voorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van HYDROTEST kan worden gevergd waaronder mede begrepen het geval dat HYDROTEST door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan HYDROTEST niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft HYDROTEST het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van HYDROTEST meer gaan belopen dan drie maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk zijn, dan is HYDROTEST gerechtigd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totaleprijs verschuldigd zijn.

3. Overschrijding van de levertijden door welke oorzaak dan ook verplicht HYDROTEST jegens de koper niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurders of van leidinggevend personeel van HYDROTEST. Evenmin verkrijgt de koper door overschrijding van de levertijden enig recht tot ontbinding der overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie. Indien echter van een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven levertijd sprake mocht zijn, zal de koper, na HYDROTEST schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de koper echter geen recht op schadevergoeding jegens HYDROTEST, noch het recht tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van andere met hem aangegane transacties.

Art. 5 Levering en verzending

1. HYDROTEST verbindt zich de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij markt- of productieverstoringen het noodzakelijk maken om tot een vermindering van de overeengekomen hoeveelheid te komen. HYDROTEST zal de koper van een verstoring als bedoeld in de vorige volzin van dit artikel mededeling doen waarna zij gerechtigd zal zijn een door haar in redelijkheid te bepalen geringere hoeveelheid te leveren.

2. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag/ verwerkingsruimte van HYDROTEST. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door HYDROTEST aan te wijzen plaats van haar opslag/verwerkingsruimte of elders. Indien keuring in het bedrijf van HYDROTEST is overeengekomen, wordt de levering van de zaken geacht te hebben plaatsgevonden twee dagen nadat HYDROTEST aan de koper schriftelijk heeft medegedeeld dat de zaken voor keuring gereed liggen en de koper binnen deze termijn niet tot keuring van de zaken is overgegaan. Voor zover koper binnen de gestelde termijn de zaken heeft goedgekeurd, gelden de zaken vanaf dat tijdstip als geleverd. Indien levering franco is overeengekomen, betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door HYDROTEST te berekenen prijs zijn inbegrepen. Deze leveringen geschieden op middel van vervoer op de verharde weg (mits deze weg voor dit vervoer geschikt is) op alle plaatsen binnen de landsgrenzen met uitzondering van de Waddeneilanden.

3. De koper verplicht zich de zaken in ontvangst te nemen en zorgt voor onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door HYDROTEST bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt. Mocht de koper met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door HYDROTEST gelost op risico en voor rekening van de koper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is HYDROTEST bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien HYDROTEST in gedeelten levert, is HYDROTEST gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

Art. 6 Risico en eigendomsovergang

1. De zaken zijn geheel voor rekening en risico van de koper vanaf het moment dat de levering als bedoeld in art 5 lid 2 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

2. De eigendom van door HYDROTEST geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat deze aan HYDROTEST alles heeft voldaan wat, aan HYDROTEST ter zake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd vóór de eigendom aan hem is overgegaan wordt de afnemer van de koper bewaarder van de zaken ten opzichte van HYDROTEST; de koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken, alsmede HYDROTEST van deze doorlevering onverwijld op de hoogte te stellen. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van HYDROTEST de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en HYDROTEST in staat stellen tot het terugnemen van de zaken. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stilpandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht HYDROTEST hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de koper onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet is HYDROTEST bevoegd om de door HYDROTEST geleverde zaken waarvoor, als eerder aan gegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van HYDROTEST op te vorderen zowel onder koper als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. Koper zal door HYDROTEST met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van HYDROTEST aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van HYDROTEST op vergoeding van de uit een en ander voor HYDROTEST voortvloeiende schade. Indien de zaken worden verwerkt blijft HYDROTEST eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat doorverwerking een ander product.

3. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die HYDROTEST mocht hebben of verkrijgen op de koper is HYDROTEST gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle vorderingen welke de koper ter zake van de door HYDROTEST geleverde zaken, heeft of mocht verkrijgen op zijn afnemers.

4. De koper verbindt zich op eerste vordering van HYDROTEST opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de koper op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een ter zake door HYDROTEST op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil) pandrecht. HYDROTEST is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.

Art. 7 Aanvaarding en reclame

1. Controle op hoeveelheid van de geleverde partij berust bij de koper. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door koper manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door de koper binnen 8 dagen gedetailleerd per aangetekende brief aan HYDROTEST te worden bevestigd.

2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dien En eveneens uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper bij HYDROTEST te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de koper. Het recht van de koper om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.

3. De koper dient HYDROTEST in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van HYDROTEST bevinden dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De koper dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s is begrepen. 5. Indien overeengekomen is, dat de koper de goederen in het bedrijf van HYDROTEST zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de koper.

Art. 8 Retourzendingen

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien HYDROTEST instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan fabriek van HYDROTEST plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de koper en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat op de opslagterreinen van HYDROTEST door de verzender zijn afgeleverd. In dat geval zal HYDROTEST ten hoogste 70% van de verkoopprijs aan de koper vergoeden.

Art. 9 Prijs

1. De prijzen zijn netto, exclusief BTW. Gegevens door HYDROTEST in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand bericht, en binden HYDROTEST niet.

Art. 10 Verpakkingen

1. HYDROTEST bepaalt of en zo ja op welke wijze zij de te leveren zaken verpakt. Emballage wordt de koper in rekening gebracht.

Art. 11 Prijsverhoging

1. indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbiedingen die der levering materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door HYDROTEST van derden worden betrokken, lonen; salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valuta risico’s, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is HYDROTEST gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

Art. 12 Betaling

1. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de koper.

2. Betaling van de door HYDROTEST gezonden factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien binnen 8 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper in verzuim en heeft HYDROTEST het recht 2 % rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van de genoemde termijn achterwege is gebleven.

4. De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. Klachten geven de koper niet het recht betaling te weigeren of uit te stellen.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Wanneer HYDROTEST het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter Incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de koper. Ter keuze van HYDROTEST kan de koper worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor HYDROTEST zelf wordt belast dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over de aan HYDROTEST verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 500,-. De enkele inschakeling van een derde door HYDROTEST doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.

7. HYDROTEST behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.

8. HYDROTEST is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de koper niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

Art. 13 Garantie

1. HYDROTEST garandeert de deugdelijkheid van de door HYDROTEST geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. De garantie geldt uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd zijn gemonteerd of verwerkt, één en ander overeenkomstig eventuele door HYDROTEST verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen. Ter zake van de door HYDROTEST uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt deze garantie voor de tijd van 6 maanden, met dien verstande dat indien de zaken dag en nacht in bedrijf zijn de garantie wordt gegeven voor de tijd van 3 maanden. Bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag van ingebruikneming doch uiterlijk 15 dagen nadat de goederen zijn verzonden. Bij levering met montage gaat deze duur in op de dag van bedrijfsvaardige opstelling overeenkomstig art. 3 lid 10.

3. HYDROTEST is uit hoofde van zijn garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering. Voor gebreken, die het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten, dan wel smeermiddelen, het gebruik van verontreinigde of natte perslucht, vuil in het systeem of agressieve omgeving, is HYDROTEST niet aansprakelijk.

4. De garantie geldt voorts slechts, indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens HYDROTEST heeft voldaan en de koper terstond, doch uiterlijk binnen twee maal 24 uur na het ontdekken van het gebrek HYDROTEST schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld en HYDROTEST de zaken in de staat waarin zij zich ten tijde van het ontdekken van het gebrek bevonden, heeft aangetroffen.

5. Wanneer door anderen dan HYDROTEST werkzaamheden tijdens de garantietermijn aan de geleverde en/of opgeleverde zaken worden verricht, zonder van HYDROTEST vooraf verkregen schriftelijke toestemming, vervalt de garantie.

6. HYDROTEST is ter voldoening aan haar garantieverplichting gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende zaken of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van HYDROTEST. De gebreken moeten uitsluitend of overwegend direct verband houden met constructie en/of materiaalfouten. De te vervangen onderdelen komen weer in het bezit van HYDROTEST. Niettegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op de vervangen of herstelde zaak gehandhaafd.

7. Indien door HYDROTEST uit hoofde van de door haar schriftelijke aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot vervanging van de geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de koper gehouden de te verwerken zaak, dan wel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De koper dient na vooraf van HYDROTEST verkregen toestemming op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. HYDROTEST is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met het uitvoeren van de garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is HYDROTEST alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantie-verplichting.

Art. 14 Aansprakelijkheid

1. De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is HYDROTEST nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, vertraging en/of stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van HYDROTEST en tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van art. 6:185 E.V. van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien de door HYDROTEST geleverde zaken door de koper bij derden worden geplaatst of geïnstalleerd, is HYDROTEST gerechtigd af te gaan op de door en/of namens de koper verstrekte gegevens en is HYDROTEST geenszins gehouden zelf enigerlei nader onderzoek in te stellen met betrekking tot de geschiktheid van de zaken voor het doel waarvoor deze uiteindelijk zijn aangewend. In het geval dat HYDROTEST niet behoorlijk op de hoogte is gesteld van het doel waarvoor de zaken uiteindelijk zijn aangewend, is HYDROTEST niet aansprakelijk voor enige schade en vrijwaart de koper HYDROTEST voor elke aanspraak die derden jegens HYDROTEST ter zake geldend zouden mogen maken, waaronder mede begrepen milieuschade.

3. HYDROTEST is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege de koper verstrekte gegevens.

4. HYDROTEST is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevend personeel van HYDROTEST. Koper is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die HYDROTEST lijdt als gevolg van gebreken in het door de koper aan HYDROTEST voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde materieel c.q materiaal.

5. De koper is gehouden HYDROTEST te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van HYDROTEST in deze voorwaarden in de verhouding met koper is uitgesloten.

6. HYDROTEST is evenmin aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door HYDROTEST geleverde zaken.

7. HYDROTEST is bovendien nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door haar geleverde of bewerkte zaken en/of uitgevoerd werk of door ter zake in haar dienst zijnd (niet leidinggevend) personeel, toegebracht aan zaken en personen welke of wie dan ook.

Art. 15 Ontbinding

1. Ingeval van verzuim van de koper van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal HYDROTEST naar keuze steeds bevoegd zijn de nakoming van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van HYDROTEST op schadevergoeding, terwijl HYDROTEST alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de koper lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan HYDROTEST verschuldigde ten gevolge.

Art. 16 Geschillen

1. Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met HYDROTEST afgesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd zijn, tenzij volgens de regelen der absolute competentie, de Kantonrechter van het geschil kennis dient te nemen.